Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Büro Personeli Alım İlanı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KPSS P93 puanıyla 4-B (sözleşmeli personel olarak) 1 adet büro personeli alımı ilanı yayınladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Büro Personeli Alım İlanı Tarihleri

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Büro Personeli Alım İlanı için başvuru tarihleri 10 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020’dir. Başvuranların Basın ve Yayıncılık bölümü Önlisans mezunu olmak. Yurt Muhabirleri Kursu Eğitimi ve Diksiyon Eğitimi katılım belgelerine sahip olmak. En az B sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı Genel Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10- Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı esas alınacaktır.

Başvuran adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Şekli, Yeri, Zamanı ve İstenen Belgeler

Başvuru Yeri/Adresi: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Beştepe Mah. 192180 Nolu Cad. 27010 Şahinbey/GAZİANTEP Başvuru Tarihleri: Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

7- Belge ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

9- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların http://www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.gibtu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. *İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Leave a Reply